جوایز

  • مدال درجه یک هنری مدارس کشور ۱۳۴۸ رامسر
  • جایزه نوما ژاپن تصویرسازی کتاب کودک ۱۹۸۸ (کتاب دمم کو؟)
  • بهترین طراحی جلد کاست تالاروحدت ۱۳۶۸ (کاست اورامان)
  • لوح تقدیر تصویرسازی کتاب کودک تهران ۱۳۷۸
  • مکزیک لوح تقدیر برای بهترین آبرنگ نمایشگاه بین امللی آبرنگ ۲۰۰۲
  • لوح تقدیر مرکز هموفیلی نمایشگاه آبرنگ
  • لوح تقدیر جشنواره حضرت علی نمایشگاه آبرنگ
  • لوح تقدیر مرکز مناظر شهرداری تهران