کاریکاتور

استاد مظلومی پور همیشه نگاهی نقادانه به اطراف و حوادث پیرامون خود داشت و برای بیان نقد خود از کاریکاتور استفاده می کرد و حتی در بعضی از آثار گرافیک خود نیز از کاریکاتور استفاده می کرد: